علم-ایران قرار است محملی باشد برای بحث آزاد پیرامون علم: علم در بافتار مدرن چه معنایی دارد؟ ما در صد سال گذشته برای پیوستن به اجتماع علمی جهانی و نیز رفع نیاز کشور چه کرده‌ایم؟ ایران اصلا چه نیازی به علم دارد؟ ساختارهای علمی ما در چه وضعیتی هستند و چه ارتباطی با جامعه و با یکدیگر دارند؟ چه منطقی در تاسیس و مدیریت آن‌ها حاکم است؟ مراکز دانشگاهی و پژوهشی ما از چه سیاستی پیروی می‌کنند یا لازم است پیروی کنند؟ علم-ایران قرار است محملی باشد برای گفتگو و مبادلۀ اطلاعات پیرامون علم. و البته منظور از علم تنها علوم طبیعی بنیادی نیست، بلکه همۀ زمینه‌های علم و فناوری را پوشش می‌دهد؛ و البته نیز علم-ایران استقلال سیاسی دارد، وابستگی سیاسی ندارد، در انتخاب مطلب به گرایش سیاسی نویسنده توجه نمی‌کند، و مطلب با گرایش سیاسی انتشار نمی‌دهد.

نوشته‌ها قبل از انتشار بررسی می‌شوند که به سبک درد دل و نق و غر نباشند؛ و صد البته سیاسی و فحاشی نباشند؛ علمی در مورد علم نوشته شده باشند. و می‌پذیرم که در رد یا انتخاب سلیقه هم اعمال می‌شود که این انسانی است و حتما کوشش می‌شود به مرور این اعمال سلیقه به حداقل برسد. امکان گفتگو و نوشتن نظر روی مطالب منتشر شده پیش‌بینی شده است، اما تنها مطلب یا نظری منتشر می‌شود که نویسندۀ آن نام و وابستگی سازمانی خود را اعلام کند.

به امید این که این محیط مجازی نقش تعیین کننده‌یی در سیاست‌گذاری‌های علم در ایران به عهده بگیرد.